طراحی راه پله ها                                   

08/09/10

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

در اين نرم افزار می توان براحتی راه پله ها ،سقف های  گنبدی ، سقف های قوسی ، سيلندر ها را تحليل و طراحی نموده و نقشه های اجرايي آنها را ترسيم نمود.قسمت های مختلف پنجره ی اصلی مدل سازی  و تحليل «راه پله ها و سيلندر ها و سقف های قوسی و سقف های گنبدی» در زيرنشان داده شده است  

  نمونه ای از تحليل و طراحی راه پله ها

  نمونه ای از ترسيم پلان راه پله

  نمونه ای از ترسيم نقشه های اجرايي راه پله

  نمونه ای از تحليل سقف های گنبدی

  پنجره تحليل و طراحی سقف های قوسی

  پنجره مدل سازی سقف های قوسی

  نمونه ای از تحليل و طراحی سيلندرها

  پنجره مدل سازی سيلندرها

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10