طراحی استخرها                                            
 
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

با استفاده از اين قسمت می توانيد استخرها را تحليل و طراحی نماييد. نمونه ای از پانل های مدلسازی استخرها در زير نشان داده شده است

 

   

   

   
 

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10