طراحی انواع مقاطع                                      
 
Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

در اين قسمت می توانيد مقاطع مورد نيازتان را به راحتی تحليل و طراحی نموده و نتايج رابصورت گرافيکی مشاهده کنيد

 

نمونه ای از تحليل و طراحی مقاطع تيرهای تی شکل

نمونه ای از تحليل و طراحی مقاطع مستطيلی تحت خمش دو محوری

 نمونه ای از تحليل وطراحی مقاطع دايره ای

نمونه ای از تحليل و طراحی مقاطع چند ضلعی

محاسبه و کنترل مقاومت نيروی برشی ميلگردها بصورت خودکار

کتابخانه شبکه های جوش شده از مفتول    

تعيين نمودن پارامترهای خاک برای تحليل و طراحی پی ها 

 

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10