کتابخانه بارهای مرده                  

 

Home
ساختار برنامه
پروژه های مقاوم سازی
نقشه ها
گزارش چاپگر
سوالاتی در مورد برنامه
خروجی نتايج تحليل
سازه های فولادی
طراحی انواع مقاطع
طراحی استخرها
طراحی راه پله ها
کتابخانه آيين نامه ها
کتابخانه بارهای مرده
نمايندگی کتابفروشی ها
آموزش تصويری برنامه
Photo Gallery
Sta4 Project Transfer
Free Download
تماس با ما

 

در برنامه Sta4cad تمام پانل ها بصورت گرافيکی می باشد لذا به کاربر اين امکان را می دهد که به براحتی بتوانند سازه ها را مدل سازی و بارگذاری نمايند.يکی ديگر از خصوصيات نرم افزار اين است که می توانيد بارهای مرده مورد نظر خود را در کتابخانه بارها معرفی نموده و در پروژه ها بکار ببريد .

( اگر آيين نامه ها تغيير کنند درنرم افزار Sta4cad تمام پارامترها را می توان به راحتی تغيير داد و پروژه ها را تحليل و طراحی نمود)

  پانل ايجاد بارهای مرده سقف ها

   

  پانل ايجاد بارهای مرده ديوارها

   

  پانل ضريب کاستن سربارهای طبقات

   

  پانل ايجاد سقف های PlasBau

   

  پانل معرفی نمودن بارهای مرده آجرها

   

Back Home Next

This site was last updated 08/05/10