کتابخانه آيين نامه ها                  
 
Home
کتابخانه آيين نامه ها 1
کتابخانه آيين نامه ها 3
کتابخانه آيين نامه ها 2

 

Sta4cad دارای بهترين کتابخانه آيين نامه ها نسبت به ديگر نرم افزار ها می باشد . از خصوصيات مهم اين نرم افزار اين است که اگر درآيين نامه ها تغييراتی حاصل شود به راحتی می توان پارامترهای تغيير يافته را ويراش داد و پروژه ها را با آيين نامه جديد محاسبه  نمود.

همچنان که مشاهده می نماييد تمام پارامترهای آيين ها ، بصورت گرافيکی نشان داده شده است

 

   

   

 

Back Home Next

This site was last updated 08/09/10